Zpracování osobních údajů

Správce

Společnost Miele technika s.r.o., IČO: 263 07 391, se sídlem Šumperská 1348, 783 91 Uničov, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“) Vám tímto v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů poskytuje základní informace o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s používáním webových stránek zamestnanci-miele.cz

Osobní údaje

V souvislosti s používáním webových stránek zamestnanci-miele.cz o Vás správce zpracovává následující osobní údaje:

Účel zpracování Osobní údaje Právní titul zpracování Doba uchování osobních údajů
Přihlášení na webové stránky

Identifikační: Osobní číslo zaměstnance, poslední čtyřčíslí rodného čísla

IP adresa zařízení

Oprávněný zájem na ochraně majetku a důvěrných firemních informací

Plnění právní povinnosti

Po dobu nezbytně nutnou nejdéle však po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále do vypořádání práv a povinností spojených s existencí nebo ukončením pracovněprávního vztahu.
Modul spolujízda Identifikační a popisné: Jméno nebo přezdívka, telefonní číslo, trasa jízdy, směna, počet volných míst ve vozidle

Oprávněný zájem správce a zaměstnance na dopravě zaměstnanců do práce,

Plnění závazku v souvislosti s realizací spolujízdy

Po dobu, než zaměstnanec osobní údaje vymaže, nejdéle však po dobu trvání pracovního poměru ke správci.
Řádné přihlášení a fungování stránek Technické (nezbytné) cookies PHPSESSID (pro přihlášení), nette-browser (fungování PHP Frameworku) Oprávněný zájem správce na řádném fungování webových stránek Po dobu trvání pobytu uživatele na stránce
Exkurze (propagace společnosti)

Identifikační a popisné údaje:

Jméno, příjmení, věk dítěte, datum exkurze, jméno, příjmení, osobní číslo a telefonní číslo zaměstnance, který dítě přihlašuje na exkurzi
Plnění závazku v souvislosti s organizací a realizací exkurze Po dobu nezbytně nutnou pro organizaci a realizaci exkurze

Média (vnitropodniková propagace)

Obrazové znázornění/zobrazení podoby/chování osob (fotografie, videozáznam)

Souhlas subjektu údajů

Po dobu uvedenou v souhlasu subjektu údajů

Akce pro    zaměstnance
(organizace akcí)

Identifikační, kontaktní a popisné údaje:

Jméno, příjmení, osobní číslo, email, telefonní číslo, údaje týkající se konkrétní akce a účasti na ni

Plnění závazku v souvislosti
s organizací a realizací akce pro zaměstnance
Po dobu nezbytně nutnou pro organizaci a realizaci akce

 

Způsob zpracování

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje:

 • manuálně vlastními zaměstnanci,
 • automatizovaně – vlastními zaměstnanci,
 • manuálně zpracovatelem,
 • automatizovaně zpracovatelem.

Seznam zpracovatelů získá subjekt údajů prostřednictvím uplatnění práva na přístup k osobním údajům (viz níže).

U správce nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů ve smyslu automatizovaného rozhodování nebo profilování.

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte:

 • právo na přístup k osobním údajům – tj. získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou zpracovávány, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto informacím a v souvislosti s tím rovněž požadovat zejména sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • právo na jejich kopii – tj. v případě, že nedojde k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, máte právo požadovat po správci kopii zpracovávaných osobních údajů, které se Vás týkají,
 • právo na opravu a doplnění – tj., aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a to na základě Vašeho oznámení nebo jiného hodnověrného zjištění správce, a rovněž právo na jejich doplnění, pokud jsou již poskytnuté a zpracovávané osobní údaje neúplné,
 • právo na výmaz – tj. v okamžiku, kdy již správcem zpracovávané osobní údaje týkající se Vás nejsou pro shora uvedené účely potřebné a není žádného dalšího oprávněného důvodu pro jejich zpracování společností, tyto jsou zpracovávány protiprávně, nebo po vznesené námitce nejsou důvody pro jejich další zpracování, máte právo po správci požadovat, aby takové osobní údaje byly vymazány, resp. dostatečně zabezpečeny před jejich zpracováním, popřípadě znepřístupněny. Správce má právo tento požadavek odmítnout, trvá-li stále důvod pro jejich zpracování. Výmaz nebude proveden, pokud osobní údaje týkající se Vás musí být ze strany společnosti zpracovávány za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, či plnění právní povinnosti společnosti,
 • právo na omezené zpracování – tj. v případě, že byste se dozvěděl, že osobní údaje týkající se Vás zpracovávané společností jsou nepřesné, popřípadě jejich zpracování protiprávní, či nepotřebné, popřípadě byla-li podána námitka, můžete do doby, než dojde k řádně odůvodněnému postupu správce, nebo rozhodnutí o námitce, požadovat, aby správce v uvedeném rozsahu omezil zpracování těchto osobních údajů, avšak pouze v nejmenším přípustném rozsahu.
 • právo na přenositelnost – tj. právo získat osobní údaje, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Stejně tak máte právo, aby správce předal tyto osobní údaje přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné,
 • právo podat námitku – tj. právo podat proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, námitku, avšak pouze v případě, že se jedná o takové zpracování osobních údajů probíhající z titulu oprávněného zájmu společnosti nebo ve veřejném zájmu. Tato námitka se podává přímo ke správci. V námitce musíte vylíčit, jaký negativní dopad na Vás dané zpracování osobních údajů má,
 • právo odvolat souhlas – tj. udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to písemně na adrese sídla správce nebo elektronicky na zasláním zprávy o odvolání souhlasu na email: osobni.udaje@miele.cz. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním a
 • právo podat stížnost – tj. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že došlo při zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, k porušení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V případě uplatnění těchto práv, dotazů a žádosti kontaktujte správce na email: osobni.udaje@miele.cz nebo písemně na adrese sídla správce.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

V Uničově dne 03. 11. 2022